@ E Ching-Chou Wu Professor, Chairman of BIME Dept
@ E Ching-Wei Cheng Professor, Vice President of NUTC
@ E Chung-Teh Sheng Professor
@ E Jin-Chyau Peng Professor
@ E Chung- Chyi Yu

Professor

@ E Tshen -Chan Lin Professor
@ E Perng-Kwei Lei Professor
@ E Ye-Nu Wan Professor
@ E Chia-Chung Chen Professor
@ E Yu-I Huang Professor
@ E Li-Cheng Hsieh Associate Professor, Vice Dean of Office of Student Affairs
@ E Kuang-Wen Hsieh Associate Professor, Director of Agricultural Automation Center
@ E Tse-Min Chen

Associate Professor

@ E Feng-Jehng Wang

Associate Professor

@ E Yao-Chuan Tsai

Associate Professor

@ E Juh-Ming Roan

Instructor

@ E Yue-Kai Weng

Instructor

@
Retirement
@ E Yang-Ren Hwang Professor
@ E Jar-Miin Luan Professor
@ E Fang-Fan Lee Professor
@ E Jiunn-Ming Chen Professor
@ E Ten-Hong Chen Professor
@